Een ogenblik geduld a.u.b.

Veel bedrijven niet bezig met klimaatakkoord

author: Edward Diemel
Ruim 42 procent van het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan op dit moment niet bezig te zijn met maatregelen om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Bijna 40 procent van de bedrijven geeft aan dat zij al voorbereidingen hiervoor hebben getroffen of dat zij daar al in sterke mate mee bezig zijn. Dit meldt KVK op basis van extra vragen uit de Conjunctuurenquête Nederland aan ondernemers over het Klimaatakkoord. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2021 verzameld.

In de COEN-enquête* heeft KVK, in samenwerking met het CBS, bijna 8.000 ondernemers gevraagd in hoeverre zij op dit moment bezig zijn om te voldoen aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Relatief veel kleinere bedrijven bereiden zich niet of nauwelijks voor, grotere bedrijven zijn actiever.

Afspraken

Bedrijven zijn verplicht om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Op 1 januari 2023 dienen bijvoorbeeld alle kantoren in Nederland, groter dan 100 vierkante meter, te zijn voorzien van Energielabel C. Tegelijkertijd wordt de energiebesparingsplicht verbreed en moeten alle energie- en CO2 besparende maatregelen met terugverdientijd van minder dan vijf jaar genomen worden.

Mate waarin bedrijven bezig zijn met het klimaatakkoord - grootte

Van groot tot klein

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, met 49 procent reductie in 2030. Deze afspraken hebben gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven, van groot tot klein. Er zijn afspraken gemaakt voor de industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw om de gestelde doelen te realiseren.

Sectoren

Van de geënquêteerde bedrijven geeft 16,4 procent aan nu al aan (vrijwel) alle afspraken uit het Klimaatakkoord te voldoen en is ruim 23 procent in grote mate bezig met het treffen van voorbereidingen. Dat zijn vooral bedrijven in de sectoren verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag en bouwnijverheid. In onder andere de handel, horeca, cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening worden nog geen of nauwelijks voorbereidingen getroffen.

Mate waarin bedrijven bezig zijn met het klimaatakkoord - sectoren

Provincies

Ondernemers in Groningen, Friesland en Utrecht zijn het meest actief. Veel ondernemers uit die provincies geven aan al te voldoen aan de afspraken of treffen voorbereidingen. Relatief veel bedrijven in Noord-Brabant en Drenthe stellen niet te voldoen aan de afspraken of bereiden zich nog niet in grote mate voor.

Mate waarin bedrijven bezig zijn met het klimaatakkoord - provincies

Loket Klimaat en Duurzaamheid

De enquête geeft volgens KVK een helder signaal. Meer dan de helft, waaronder veel kleinere bedrijven, is op dit moment nog niet voldoende voorbereid. De coronapandemie heeft de focus verlegd naar de korte termijn. KVK heeft, in samenwerking met CBS, dit onderzoek gedaan om te zien aan welke informatie ondernemers behoefte hebben. KVK heeft op haar website al een Loket Klimaat en Duurzaamheid ingericht. Daar kunnen ondernemers onder andere een E-book ‘Duurzaam ondernemen’ downloaden.

Voor meer informatie: Dossier Klimaatakkoord.

*De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven 4 keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemersvertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio's zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen. De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNONCW, met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.