Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Begrippen en bronnen

Begrippen en bronnen

Algemeen

Naam Omschrijving
Jaarcijfers Jaarcijfers worden berekend met de stand van de bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.
Kwartaalcijfers Kwartaalcijfers worden berekend met de stand van de bevolking op de eerste dag van de eerste maand van het kwartaal. Dus de stand op 1 januari voor het 1e kwartaal, de stand op 1 april voor het 2e kwartaal, etc.

Alle bedrijven

Naam Omschrijving Bron
Vestigingen Economisch actieve hoofd- en nevenvestingen KVK
Hoofdvestiging Hoofdkantoor, hoofdkwartier, hoofdzetel KVK
Nevenvestiging Vestiging (filiaal) van onderneming op een andere plaats dan hoofdvestiging KVK
Economisch actief Alle ondernemingen met uitzondering van:
  • Vestigingen met als activiteit zakelijk beheer, overig of onbekend
  • Vestigingen waarvan het aantal werkzame personen onbekend is (WP klasse 999)
KVK
Zakelijk beheer Vestigingen die niet actief aan het economisch verkeer meedoen, zoals holdings, sommige beleggingsinstellingen (pensioen-bv’s) en handel en beheer van eigen onroerend goed. KVK
Activiteit De hoofdactiviteit zoals geregistreerd in het Handelsregister. Dit is de belangrijkste activiteit van de onderneming, vastgelegd volgens de Standaard Bedrijven Indeling (SBI codering 2008). De nevenactiviteit(en) van de onderneming worden niet meegenomen. KVK
Gestarte vestigingen Aantal startende hoofd- en nevenvestigingen KVK
Gestopte vestigingen Aantal opgeheven hoofd- en nevenvestigingen KVK
Faillissementen Aantal uitgesproken faillietverklaringen op hoofd- en nevenvestigingen KVK
Groei vestigingen Gestarte vestigingen -/- gestopte vestigingen KVK
Baan (werkzame persoon) Persoon die beroepsmatig (een) betaalde activiteit(en) verricht op of vanuit de vestiging: meewerkende ondernemer/eigenaar (directeur, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandig beroepsbeoefenaar, werknemer, uitzendkracht. Daarbij verstaan we onder de vestiging: Een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. LISA Werkgelegenheids-register

Zzp

Naam Omschrijving Bron
ZZP Er is sprake van een hoofdvestiging.
Rechtsvorm = eenmanszaak of besloten vennootschap.
De ondernemingen zijn economisch actief.
Het gaat om parttime en fulltime zzp’ers.
KVK
Parttime zzp’er: Bij inschrijving van de onderneming is aangegeven dat er 1 persoon parttime werkt (minder dan 15 uur per week). KVK
Fulltime zzp’er: Bij inschrijving van de onderneming is aangegeven dat er 1 persoon full-time werkt (15 uur of meer per week) KVK
Vestiging Zie Alle bedrijven KVK
Hoofdvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Economisch actief Zie Alle bedrijven KVK
Zakelijk beheer Zie Alle bedrijven KVK
Activiteit Zie Alle bedrijven KVK
Gestarte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Gestopte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Groei vestigingen Zie Alle bedrijven KVK

Bedrijfssectoren

Naam Omschrijving Bron
Vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Hoofdvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Nevenvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Economisch actief Zie Alle bedrijven KVK
Zakelijk beheer Zie Alle bedrijven KVK
Activiteit Zie Alle bedrijven KVK
Gestarte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Gestopte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Groei vestigingen Zie Alle bedrijven KVK

Gebiedsprofiel

Demografie

Naam Omschrijving Bron Peildatum
Groeipercentage bevolking Groei van de bevolking t.o.v. van 2022 uitgedrukt in een groeipercentage. ABF Research - Primos prognose 2050
Aandeel niet-Westerse inwoners Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond. Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden CBS - Bevolkingstatistiek naar migratieachtergrond 2022
Aandeel jongeren
(0-19 jr)
Percentage bevolking in de leeftijd tussen de 0 en 19 jaar ten opzichte van de totale bevolking. CBS - Bevolking naar leeftijd en geslacht 2023
Aandeel ouderen
(65+ jr)
Percentage bevolking in de leeftijd 65 jaar en ouder ten opzichte van de totale bevolking. CBS - BRP 2019
Aandeel alleenstaande huishoudens Totaal percentage alleenstaanden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar. CBS - Huishoudensstatistiek 2023
Aandeel huishoudens met kind Percentage meerpersoons huishoudens inclusief eenoudergezinnen met kinderen totaal ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar. CBS - Huishoudensstatistiek 2023
Besteedbaar huishoudinkomen Het bruto-inkomen van huishoudens verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. CBS - Regionaal InkomensOnderzoek (RIO) 2022
Aandeel beroepsbevolking met laag opgeleidsniveau Personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het hoogstbehaalde onderwijsniveau is laag onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1). CBS - Arbeidsdeelname 2022
Aandeel beroepsbevolking met hoog opgeleidsniveau Personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het hoogstbehaalde onderwijsniveau is hoog onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo. CBS - Arbeidsdeelname 2022

Duurzaamheid

Naam Omschrijving Bron Peildatum
Elektriciteitsverbruik per woning Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening. ABF - Kerncijfers Wijken en Buurten 2021
Aardgasverbruik per woning Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit. ABF - Kerncijfers Wijken en Buurten 2021
Laadpunten elektrische auto's per 10.000 (bedrijfs)auto's Aantal publieke reguliere laadpunten voor elektrische auto's per 10.000 (bedrijfs)auto's. Registratie laadpunten Ecomovement, bewerking door RVO 2022
Opgesteld vermogen van zonnepanelen per installatie Het gemiddeld opgesteld vermogen van zonnepanelen per installatie.

Onder opgesteld vermogen wordt verstaan: Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.
De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat 2022
Aandeel utiliteitsgebouwen met energielabel A t/m A++++

Aandeel utiliteitsgebouwen met energielabel B-C-D

Aandeel utiliteitsgebouwen met energielabel E-F-G
Het energielabel is een label dat volgens verschillende Europese richtlijnen (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE) moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische apparaten, lampen en gebouwen. Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de zakelijke markt rondom de introductie van het energielabel. Energielabel.nl ondersteunt de particuliere markt rondom de introductie van het energielabel. Naast het energielabel voor woningen is er de energie-index. Daarmee kan een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning worden berekend. Een lagere energie-index komt overeen met minder besparingsmogelijkheden.

Aan alle woningen zonder energielabel is sinds 2015 een voorlopig energielabel toegekend. Het voorlopig label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het definitief energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen.

In opdracht van Rijkswaterstaat importeert ABF Research de gegevens van individuele gebouwen uit het registratiesysteem van RVO en voert daarop de volgende bewerkingen uit:
  • Een gebouw dat twee keer in het bestand staat opgenomen wordt maar 1 keer meegeteld, waarbij de laatste opnamedatum als uitgangspunt dient;
  • Aan de adressen van de gebouwen worden de gebiedsniveaus (buurten, gemeenten) gekoppeld;
  • Op basis van de energie-index van elk gebouw worden de energielabels aan de gebouwen toegekend (A t/m G).
Het gaat hier om de geldige energielabels, niet om de voorlopige energielabels.
De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat 2022

Economie

Naam Omschrijving Bron Peildatum
Zzp'ers per 10.000 inwoners Zie Alle bedrijven KVK 2024
Aandeel leegstaande winkels Het aantal leegstaande verkooppunten als percentage van het totaal aantal verkooppunten. Locatus 2023
Werkloosheidspercentage De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) 2023
Netto arbeidsparticipatie Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) 2023
Banen per 1.000 inwoners (15-74 jr) Het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Aangezien een werkzame persoon bij meerdere vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam kan zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is als zelfstandig ondernemer, geven de uiteindelijke werkgelegenheidstatistieken feitelijk inzicht in het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen of banen. LISA 2022
Vestigingen per 10.000 inwoners Zie Alle bedrijven KVK 2024
Gestarte vestigingen per 10.000 inwoners Zie Alle bedrijven KVK 2023
Groei vestigingen per 10.000 inwoners Zie Alle bedrijven KVK 2023
Groeipercentage banen Verschil van het totaal aantal banen t.o.v. voorgaand jaar uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal banen van voorgaand jaar. LISA 2022

Omgeving

Naam Omschrijving Bron Peildatum
Groeipercentage woningvoorraad Groei van de woningvoorraad t.o.v. van 2022 uitgedrukt in een groeipercentage. ABF Research - Primos prognose 2050
Woningdichtheid Aantal woningen gedeeld door de oppervlakte van het gebied in hectares. CBS - Bestand bodemgebruik 2018
Aandeel bebouwd terrein Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen. Percentage is t.o.v. oppervlakte totaal. CBS - Bestand bodemgebruik 2018
Aandeel agrarisch terrein Terrein bestemd voor agrarisch gebruik. Percentage is t.o.v. oppervlakte totaal. CBS - Bestand bodemgebruik 2018
Aandeel binnenwater Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer. Percentage is t.o.v. oppervlakte totaal. CBS - Bestand bodemgebruik 2018
Aandeel recreatie, bos en open natuurlijk terrein Terrein bestemd voor recreatief gebruik, in gebruik als bos of in gebruik als open natuurlijk terrein. Percentage is t.o.v. oppervlakte totaal. CBS - Bestand bodemgebruik 2018
Misdrijven per 10.000 inwoners Totaalcategorie voor alle soorten misdrijven. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zwaarste soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten. Politie 2023
Gemiddelde koopsom De gemiddelde koopsom van woningen en appartementen die betaald is door kopers gedurende de periode. Kadaster - Woningtransacties 2022

Conjunctuur

Dit dashboard is gebaseerd op gegevens uit de Conjunctuurenquête Nederland, kortweg COEN. De COEN brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemers vertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio's zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

In de COEN wordt gewerkt met saldo’s. Een saldo ontstaat door het percentage ondernemers dat zijn ervaring of verwachting als negatief ziet, af te trekken van het percentage dat een positieve ervaring of verwachting meldt. Als bijvoorbeeld 10 procent van de ondernemers een dalende omzet had en 20 procent een stijgende omzet, ontstaat een saldo van +10 procent. Het saldo geeft in één oogopslag weer of de stemming onder ondernemers positief of negatief is en in welke mate.

Naam Omschrijving Bron
Ondernemersvertrouwen Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen. Afhankelijk van de bedrijfstak, betreft het de antwoorden op de vragen naar ontwikkelingen en verwachtingen van omzet, productie en personeelsbezetting alsmede naar oordelen over het economische klimaat, de voorraden en de orderpositie. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Omzet realisatie Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een afname van de omzet. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de gerealiseerde omzet in de afgelopen drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Omzet verwachting Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Buitenlandse omzet realisatie Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een afname van de buitenlandse omzet. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de gerealiseerde buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Buitenlandse omzet verwachting Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de buitenlandse omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Personeelssterkte realisatiePersoneels- sterkte realisatie Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een afname. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de gerealiseerde personeelssterkte in de afgelopen drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Personeelssterkte verwachtingPersoneels- sterkte verwachting Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Winstgevendheid realisatieWinstgevend- heid realisatie Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer gerekend van het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Winstgevendheid verwachtingWinstgevend- heid verwachting Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte verbetering van de winstgevendheid minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte verslechtering. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de winstgevendheid in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Economisch klimaat realisatie Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden weer gerekend van het begin van de verslagmaand. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Economisch klimaat verwachting Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Investeringen verslagjaar Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het lopende jaar vergeleken met het voorgaande jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het verslag jaar. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)
Investeringen volgend jaar Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar vergeleken met het lopende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het volgend jaar. Conjunctuur-enquête Nederland (COEN)

Winkelgebieden

Alle winkelgebieden in Nederland met uitzondering van wijk- en buurtwinkelcentra, binnenstedelijke winkelstraten, supermarktcentra en verspreide bewinkeling.

Naam Omschrijving Bron
Vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Hoofdvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Nevenvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Economisch actief Zie Alle bedrijven KVK
Gestarte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Gestopte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Groei vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Baan (werkzame persoon) Zie Alle bedrijven LISA Werkgelegenheids-register
Leegstand Een winkelpand wordt als leegstand geregistreerd indien het redelijkerwijs de verwachting is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consumentverzorgende dienstverlening zal terugkomen. Daarnaast gelden de volgende criteria:
  • Het pand was als winkel in gebruik en staat nu daadwerkelijk leeg.
  • Of het pand is op dat moment niet meer als winkelpand in gebruik, maar op het pand staat aangegeven dat het te koop/huur is als winkelpand.
Locatus
Filialiseringsgraad Het aandeel verkooppunten dat deel uitmaakt van een winkelformule. Locatus
Winkelgebied Een winkelgebied wordt pas een winkelgebied genoemd indien er minimaal 10 verkooppunten binnen alle branchegroepen (incl leegstand). Uitzondering hierop zijn de supermarktcentra, baanconcentraties en grootschalige concentraties. Locatus
Binnenstad Top van de winkelgebieden met meer dan 700 verkooppunten Locatus
Hoofdwinkelgebied groot Het grootste winkelgebied in de woonplaats/deelgemeente. Het aantal verkooppunten ligt tussen de 400 en 700. Locatus
Hoofdwinkelgebied klein Het grootste winkelgebied in de woonplaats/deelgemeente. Het aantal verkooppunten ligt tussen de 200 en 400 Locatus
Kernverzorgend centrum groot Het grootste winkelgebied in een woonplaats/deelgemeente. Het gaat hier om centra met minder dan 200, maar meer dan 100 verkooppunten. Locatus
Kernverzorgend centrum klein Het grootste winkelgebied in een woonplaats/deelgemeente. In dit geval gaat het om centra met maximaal 100 verkooppunten Locatus
Stadsdeelcentrum Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling op een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum. Bovendien is minimaal 50% van het centrum planmatig ontwikkeld. Voorbeelden van stadsdeelcentra zijn Schalkwijk in Haarlem of Dukenburg in Nijmegen. Locatus
Grootschalige concentratie Concentratie van 5 of meer verkooppunten binnen de detailhandel met een gemiddelde winkelverkoopvloeroppervlakte per winkel van minimaal 500 m². Het aanbod moet minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal de helft van de winkelverkoopvloeroppervlakte van het betreffende winkelgebied zich richt op de branches "dier en plant", "bruin- en witgoed", "fietsen en autoaccessoires", "doe-het-zelf" of "wonen". Locatus
Speciaal winkelgebied Winkelgebieden die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren, worden aangemerkt als speciaal winkelgebied. Veelal zijn dit winkelgebieden rondom een station of winkelgebieden met een speciaal thema. De Factory Outlet Centra vallen hier bijvoorbeeld onder. Locatus

Bedrijventerreinen

Selectiebestand van bedrijventerreinen met minimaal 10 vestigingen én 100 banen.

Naam Omschrijving Bron
Vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Hoofdvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Nevenvestiging Zie Alle bedrijven KVK
Economisch actief Zie Alle bedrijven KVK
Gestarte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Gestopte vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Groei vestigingen Zie Alle bedrijven KVK
Baan (werkzame persoon) Zie Alle bedrijven LISA Werkgelegenheids-register

Arbeidsmarkt

Naam Omschrijving Bron
Baan (werkzame persoon) Persoon die beroepsmatig (een) betaalde activiteit(en) verricht op of vanuit de vestiging: meewerkende ondernemer/eigenaar (directeur, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandig beroepsbeoefenaar, werknemer, uitzendkracht. Daarbij verstaan we onder de vestiging: Een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. LISA Werkgelegenheids-register
Aandeel beroepsbevolking Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). CBS
Werkloosheidspercentage De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. CBS
WW-uitkeringen De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel werknemers uit het bedrijfsleven als (ex) overheidspersoneel. UWV
Vacatures Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal. Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. CBS

KVK, april 2024